Valitse sivu

Yksityisyydensuojadokumentti ja Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 31.05.2018

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Toiminimi Katri Matomäki
Kitukuja 8
29250 Nakkila

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katri Matomäki
Kitukuja 8
29250 Nakkila
info@katrimatomaki.fi
+358 50 561 8011

3. Rekisterin nimi
Toiminimi Katri Matomäki Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys
Asiakkaan asiointitiedot (ajankohta, aiheet, keskustelut)
Asiakkaan terveystietoja asiakassuhteen vaatimusten mukaisesti

5.1. Tiedon keruun määrä ja tiedon säilytysaika
Palveluntarjoaja sitoutuu keräämään asiakkaalta vain sen tiedon, mikä milloinkin on oleellista asiakkaan edun vuoksi. Tietoja niinikään säilytetään joko lain mukainen minimiaika (esimerkiksi kuitit) tai pienin aika, mitä asiakkaan asiakkuus kussakin tapauksessa vaatii. Lähettääkseen muuta kuin asiakkuuden ensisijaiseen hoitoon liittyviä materiaaleja palveluntarjoaja sitoutuu hankkimaan erillisen suostumuksen kultakin asiakkaalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä tai kun asiakas ottaa palveluntarjoajaan yhteyttä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tähän poikkeuksena tapaukset, jossa henkilö, joka on tehnyt sopimuksen tietojenkäsittelystä kolmannen osapuolen ja palveluntarjoajan väillä, tulee palveluntarjoajan asiakkaaksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Toiminimi Katri Matomäki ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Oikeusistuin voi antaa viranomaiselle pääsyn rekisteriin, mikäli oikeus niin päättää.

Tietoturvaseloste 31.05.2018

10. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena palveluntarjoajalle, osoitteeseen info@katrimatomaki.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, info@katrimatomaki.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.